Skip to main content

Vedtægter for Tårnby Selvforsvarsklub Shogun

 • §1 Formål
  • SHOGUN’s formål er at udbrede kendskabet til moderne selvforsvar (Nihon JuJitsu) og budosport på Amager. SHOGUN’s træningssted er Tårny Skole, Sneserevej 10.Klubbens adresse er den p.t. siddende formand.
 • 2 Tilknytning
  • SHOGUN er tilsluttet Dansk Budo Sammenslutning (DABS) og International Martial Arts Federation (IMAF) for at sikre adgang til relevant og opdateret viden om Nihon Jujitsu. Kontaktperson til nævnte organisationer er klubbens Sensei.
 • §3 Generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år umiddelbart efter afslutningen af træningssæsonen, dog senest d. 1. juli.

Dagsordenen lyder:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab og fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg:
  På valg i lige årstal er:
  Bestyrelsesmedlem #1
  Bestyrelsesmedlem #2
  På valg i ulige årstal er:
  Bestyrelsesmedlem #3
  Bestyrelsesmedlem #4
  På valg hvert år er:
  Revisor
  Revisorsuppleant
 7. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 • §4 Sensei
  • Sensei er normalt det højst graduerede medlem indenfor Nihon Jujitsu i SHOGUN, og har fast plads i bestyrelsen. Generalforsamlingen kan vælge en anden Sensei end det højst graduerede medlem, hvis af medlemmerne kræver det. Sensei er øverste myndighed i foreningen indenfor budo-relaterede spørgsmål. Sensei og Shidoin’s er kontingentfri.
 • 5 Bestyrelsen
  • Bestyrelsen varetager SHOGUN’s interesser overfor myndigheder, institutioner, andre foreninger, samt andre som SHOGUN har berøring med. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen selv formand og kasserer.
   SHOGUN tegnes i civile sager af formanden og/eller kassereren, mens Sensei tegner SHOGUN i budo-relaterede sager.
   Klubhusets drift styres af bestyrelsen eller af en udnævnt af bestyrelsen.
 • §6 Etik
  • I SHOGUN behandler vi hinanden med respekt og derfor vil vi ikke tolerere mobning og dårlig stemning skabt af enkeltpersoner. Vi arbejder for at alle medlemmer får en god social omgang med hinanden. Derudover tolererer vi ikke, at medlemmer bruger deres selvforsvarslærdom i kriminelt øjemed. Ved plettet straffeattest, i begge forhold, vil medlemmet blive ekskluderet fra klubben for altid.
 • 7 Ekstraordinær generalforsamling og opløsning
  • af alle medlemmerne eller bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.  SHOGUN kan på en ekstraordinær generalforsamling opløses, hvis ⅔ af de fremmødte medlemmer ønsker det. Efter afklaring af SHOGUNS’s økonomiske forhold, overdrages eventuelle midler, sammen med SHOGUN’s materialer og udstyr, til en budoklub på Amager, der dyrker Nihon JuJitsu.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 4/6 2010.